Ons verhaal

De Vlindertuin is de openbare school in Ameide. Op de Vlindertuin zijn wij trots op het veilige, vriendelijke en open leerklimaat, waarin structuur en uitdaging geboden wordt. Wij vinden het onze opdracht om kinderen kennis, vaardigheden en gedragingen aan te leren, die zij later in het vervolgonderwijs en de maatschappij kunnen gebruiken om een waardevolle en actieve wereldburger te zijn. De Vlindertuin biedt betekenisvol onderwijs waar iedere leerling zich kan ontpoppen op eigen wijze. De zorg voor ieder kind, het bieden van betekenisvol onderwijs en het geven van ruimte voor zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn voor ons belangrijke bouwstenen van onze school.  

Ontpoppen op eigen wijze
Op de Vlindertuin streven wij na dat kinderen zich kunnen ontpoppen op eigen wijze. Of je meer uitdaging nodig hebt of een extra beetje hulp, bij ons ben je welkom en wij volgen de ontwikkeling van het kind. Ook is de Vlindertuin een inclusieve school, want ieder kind is welkom. Kinderen van oud tot jong kennen elkaar en samen leren, spelen en samen zijn vinden wij belangrijk en fijn. In een fijne sfeer op school, in de klassen en in het team kunnen wij allemaal het beste werken. Wij zijn dan ook trots op deze fijne en warme sfeer.

Zelfstandig en samen leren
Kinderen stellen persoonlijke leerdoelen op en hierover voeren wij meerdere keren per jaar een LOL gesprek. In deze leerling, ouder en leerkracht (LOL) gesprekken bespreken wij hoe het op school gaat, of kinderen zich fijn voelen op school en wat ervoor nodig is om dat stapje verder te komen. Hiermee stimuleren wij eigenaarschapsontwikkeling en dit draagt bij aan een positief zelfbeeld. Wij vinden de zorg voor ieder kind belangrijk en wij schenken daarin veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Veilig, vriendelijk en open
Ieder kind is welkom en wordt geaccepteerd op de Vlindertuin. Er is zorg in de klas voor ieder kind. Door de sfeer op school, in de klassen en onderling is er altijd ruimte voor iedereen om te zijn wie hij of zij is. De zorg voor een fijne sfeer in de klas en in de school komt dan ook iedere week terug in de lessen KiVa die wij op school geven. Wij vinden het ook belangrijk om om kinderen uit te dagen om voor een fijne omgeving buiten de school zorg te dragen. Hiervoor zoeken wij onder andere samenwerking met welzijnsorganisaties in de omgeving. Goede en actieve burgerschapsvorming krijgt op de Vlindertuin onder andere vorm in de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs en KiVa.


Betekenisvol onderwijs
Het loskomen uit het boek en het leren door doen is een van onze speerpunten. Lessen met betekenis en lessen vanuit de praktijk doen wij dan ook graag. Zo leert groep ¾ in de moestuin, werkt groep 7/8 aan een innovatie voor een maatschappelijk probleem en leert groep 7/8 programmeren met LEGO in de First LEGO League.

Openbaar onderwijs, altijd op zoek naar verbinding
Op de openbare school zijn we altijd op zoek naar verbinding. We leren kinderen nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Daarom leven en leren we samen. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Er is ruimte voor ieders verhaal. Kinderen mogen ook hun stem laten horen en ze leren zelfstandig en kritisch te denken. We staan open voor de wereld om ons heen en kiezen voor vrijheid, democratie en het gesprek over levensbeschouwing. Door met elkaar in gesprek te gaan leren kinderen onderlinge verschillen te herkennen en te zoeken naar overeenkomsten. Zo ontstaat saamhorigheid en respect. Die verbinding geeft hen een stevig handvat voor hun toekomst!

 

Verbinding in het geloof en op waarden

Naast het levensbeschouwelijk onderwijs, waarbij we in gesprek gaan over de 5 wereldgodsdiensten, bezoeken we diverse geloofshuizen. Op verzoek van ouders is specifiek godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs als keuzevak mogelijk. Op de Vlindertuin wordt Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) gegeven. Eens per week komt een vakleerkracht lesgeven over verschillende levensbeschouwingen, opvattingen en actualiteiten. HVO heeft als doel uw kind te leren omgaan met zichzelf en de omgeving. De diverse onderwerpen sluiten aan op de leef- en beleefwereld van uw kind en kunnen gaan over gevoelens, vriendschap, familie, ruzies, gezond leven, natuur en de toekomst. HVO baseert zich daarbij op humanistische uitgangspunten en mensbeelden, maar is godsdienstig neutraal. Ervaringsleren en de dialoog zijn kenmerkend voor de HVO lessen.

Niet apart maar samen

In het cluster Vianen-Zederik, waar De Vlindertuin onder valt, zoeken we op allerlei fronten verbinding met andere partijen, zoals de kinder- en buitenschoolse opvang en de omliggende scholen. Ook voor kinderen met speciale behoeften is een plek. Die samenwerking zorgt ervoor dat het kind centraal staat met alles wat het nodig heeft. Onze 6 scholen in het cluster werken onderling samen in een leergemeenschap. We versterken elkaar door het delen van kennis en expertise. In Vianen bieden wij bijvoorbeeld voltijds hoogbegaafdenonderwijs. De kinderen leren in een eigen groep op een andere manier, maar werken en spelen ook samen met de rest van het kindcentrum. De gespecialiseerde leerkrachten ondersteunen desgevraagd ook de kinderen die extra verrijking nodig hebben op De Vlindertuin.  

Verbinding met de omgeving
Leerlingen worden gestimuleerd om oog te hebben voor de mensen en de natuur om hen heen, daar gaan we met elkaar over in gesprek. We zoeken ook naar samenwerking met partijen buiten de school. We bieden leerlingen de mogelijkheid om hun stem te laten horen in de leerlingenraad.

“Openbare scholen zorgen ervoor dat alle kinderen welkom zijn en samen leren, ook van hun verschillende achtergronden.” Meer weten over openbaar onderwijs? U kunt verder lezen op openbaaronderwijs.nu of op school het boekje ophalen.    

Trots op de resultaten van onze tevredenheidspeilingen

Elke twee jaar houden wij een tevredenheidspeiling onder ouders, medewerkers en leerlingen. Dit onderzoek is voor ons belangrijk omdat het ons helpt om hoogstaand en kwalitatief goed onderwijs te leveren. Door middel van een enquête worden zij op diverse onderwerpen om hun mening gevraagd. Deze resultaten worden bovendien afgezet tegen de resultaten van ouders op andere scholen. Zo krijgen wij een goed en representatief beeld van hoe wij ervoor staan.


Wat vinden leerlingen
Onze leerlingen zijn tevreden met hun school en geven als gemiddeld cijfer een 8,1.
79% van de ondervraagden voelt zich (heel) veilig op en rond de school. Op dat resultaat zijn wij erg trots omdat leerlingen pas tot leren komen als zij zich veilig en vertrouwd op school voelen.
Leerlingen waarderen ons toekomstgericht onderwijs, hierbij hebben wij aandacht voor digitale geletterdheid, mediawijsheid en het leren programmeren. Ook het contact met de leerkracht vinden de leerlingen fijn. 74% van de leerlingen worden (bijna) nooit gepest op school. Dat is een mooi representatief cijfer in vergelijking met het landelijke percentage. Met een gericht pestbeleid zorgen wij ervoor dat leerlingen hiermee te maken krijgen goed begeleid worden.

Wat vinden ouders
De ouders van De Vlindertuin zijn zeer tevreden en geven een 8,0. Zeker 98% zou de Vlindertuin aanraden aan andere ouders. Zij voelen zich welkom op school en vinden dat zij goed betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind. De ouders waarderen het contact met de leerkrachten en hebben het gevoel dat wij als school waarmaken wat we beloven: in een veilige leeromgeving bieden wij alle kinderen goed onderwijs op maat in hun eigen tempo en met ondersteuning waar nodig.

Het is onze missie dat leerlingen zich ‘ontpoppen op eigen wijze’ en dat leerlingen en ouders dat zo voelen en dit herkennen, maakt ons trots!