Onze ouders

Samen betrokken bij het leren

De betrokkenheid tussen school en ouders is belangrijk voor onze school en voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Met een intensieve samenwerking tussen ouders en leerkracht komt uw kind het best tot leren. Op de Vlindertuin betrekken wij daarom de ouders actief bij de ontwikkeling van het kind. Er worden geregeld LOL gesprekken gevoerd. Dit zijn gesprekken tussen met de leerling, de ouders en de leerkrachten en hierin wordt met het kind gesproken over wat het kind wil bereiken in de komende periode.  

De activiteitencommissie 

Naast een gezamenlijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind, zijn ouders ook bij andere zaken betrokken. De activiteitencommissie speelt hierin een leidende rol. De activiteitencommissie (AC) is een vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en werkt volgens met een huishoudelijk reglement. Het bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) en overige actieve ouders/verzorgers vormen samen de AC. Deze leden bespreken en regelen de schoolactiviteiten van dat jaar. Zij maken het financiële beleid, mobiliseren ouders en zien toe op de uitvoering hiervan. De activiteitencommissie komt eens in de twee maanden bij elkaar. Daarnaast voert het bestuur met enige regelmaat overleg met de locatiecoördinator en de medezeggenschapsraad.  

Alle feesten en evenementen worden gedurende het schooljaar doorgenomen en ingeroosterd. Ieder lid krijgt een werkgroep toebedeeld. Van elke activiteit is een draaiboek inclusief evaluaties aanwezig op school. In oktober/november organiseert de activiteitencommissie samen met de medezeggenschapsraad een algemene ouderavond. Naast een informatief thema worden de ouders op de hoogte gesteld van de financiën. De activiteitencommissie verstuurt per schooljaar facturen voor de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de kennismakingsdagen en/of het schoolreisje, die op het rekeningnummer van de activiteitencommissie overgemaakt worden.