Openbaar onderwijs

Openbaar onderwijs, altijd op zoek naar verbinding
Op de openbare school zijn we altijd op zoek naar verbinding. We leren kinderen nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Daarom leven en leren we samen. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Er is ruimte voor ieders verhaal. Kinderen mogen ook hun stem laten horen en ze leren zelfstandig en kritisch te denken. We staan open voor de wereld om ons heen en kiezen voor vrijheid, democratie en het gesprek over levensbeschouwing. Door met elkaar in gesprek te gaan leren kinderen onderlinge verschillen te herkennen en te zoeken naar overeenkomsten. Zo ontstaat saamhorigheid en respect. Die verbinding geeft hen een stevig handvat voor hun toekomst!

Verbinding in het geloof

Naast het levensbeschouwelijk onderwijs, waarbij we in gesprek gaan over de 5 wereldgodsdiensten, bezoeken we diverse geloofshuizen. Op verzoek van ouders is specifiek godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs als keuzevak mogelijk. Op de Vlindertuin wordt Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) gegeven. Eens per week komt een vakleerkracht lesgeven over verschillende levensbeschouwingen, opvattingen en actualiteiten. HVO heeft als doel uw kind te leren omgaan met zichzelf en de omgeving. De diverse onderwerpen sluiten aan op de leef- en beleefwereld van uw kind en kunnen gaan over gevoelens, vriendschap, familie, ruzies, gezond leven, natuur en de toekomst. HVO baseert zich daarbij op humanistische uitgangspunten en mensbeelden, maar is godsdienstig neutraal. Ervaringsleren en de dialoog zijn kenmerkend voor de HVO lessen. 

Niet apart maar samen

In het cluster Vianen-Zederik, waar De Vlindertuin onder valt, zoeken we op allerlei fronten verbinding met andere partijen, zoals de kinder- en buitenschoolse opvang en de omliggende scholen. Ook voor kinderen met speciale behoeften is een plek. Die samenwerking zorgt ervoor dat het kind centraal staat met alles wat het nodig heeft. Onze 6 scholen in het cluster werken onderling samen in een leergemeenschap. We versterken elkaar door het delen van kennis en expertise. In Vianen bieden wij bijvoorbeeld voltijds hoogbegaafdenonderwijs. De kinderen leren in een eigen groep op een andere manier, maar werken en spelen ook samen met de rest van het kindcentrum. De gespecialiseerde leerkrachten ondersteunen desgevraagd ook de kinderen die extra verrijking nodig hebben op De Vlindertuin.  

Verbinding met de omgeving
Leerlingen worden gestimuleerd om oog te hebben voor de mensen en de natuur om hen heen, daar gaan we met elkaar over in gesprek. We zoeken ook naar samenwerking met partijen buiten de school. We bieden leerlingen de mogelijkheid om hun stem te laten horen in de leerlingenraad.

“Openbare scholen zorgen ervoor dat alle kinderen welkom zijn en samen leren, ook van hun verschillende achtergronden.” Meer weten over openbaar onderwijs? U kunt verder lezen op openbaaronderwijs.nu of op school het boekje ophalen.